Konferencije

Zdravstveni sistem mora biti stabilan

Sekcije farmakoekonomista

Tanja Novaković
predsednica Sekcije farmakoekonomista Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

 

Na nedavno održanoj Šestoj međunarodnoj konferenciji razgovarali smo s mr sc. farm. Tanjom Novaković, predsednicom Sekcije farmakoekonomista Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Ona nam je otkrila kakvi su planovi sekcije, na čemu se zasniva dobro donošenje odluka u zdravstvu i koliki je značaj farmakoekonomista…

 

Kakvi su vam utisci nakon završene konferencije?

– Šesta međunarodna konferencija Sekcije za farmakoekonomiju sigurno predstavlja jednu od najkvalitetnijih među do sada održanima. Ostvarenje finansijske stabilnosti i održivosti zdravstvenih sistema Srbije, ali i Crne Gore, istaknuto je kao glavni prioritet. Da bi se to realizovalo, potrebna je što hitnija institucionalizacija sistema procene zdravstvenih tehnologija (engl. Health Technology Assessment-HTA) i uvođenje HTA principa u proces donošenja odluka.
– Budući da su u fokusu konferencije bili posebni ugovori, iskustva zemalja u kojima su oni bili zastupljeni pokazala su da je za njihovu efikasnu primenu neophodno da prethodno bude sprovedena HTA analiza.
– Na konferenciji je istaknuta potreba za registrima pacijenata koji bi bili važni za sve učesnike u zdravstvenom sistemu i omogućili efikasnije sprovođenje HTA analiza i MEA.

Kakvi su planovi Sekcije za farmakoekonomiju?

– Sekcija uvek ima ambiciozne planove i pravo je zadovoljstvo okupiti svetske eksperte sa svih kontinenata, što je do sada bila naša praksa. Sekcija će se i dalje truditi da odgovara na specifične probleme i pruža rešenja za unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog sistema u zemlji i regionu. Vlada Srbije trebalo bi finansijski da pomogne i podrži organizaciju konferencija na kojima se promoviše HTA, zdravstvena ekonomija i iznose stavovi, iskustva i najbolje prakse zemalja koje donošenje odluka u zdravstvu zasnivaju na dokazima i pristupu „vrednost za novac”.

 

Na kojim se procenama i analizama zasniva dobro donošenje odluka u zdravstvu?

– Proces donošenja odluka treba, pre svega, da bude transparentan. Odluke zasnovane na dokazima jesu ključ za najbolje korišćenje zdravstvenih resursa. Analiza isplativosti (trošak dodatne koristi koju pruža jedna terapija u odnosu na drugu) i analiza uticaja na budžet (koja istražuje kako se menja budžet prilikom donošenja odluka za uvođenje novog leka) sada su obavezne za Srbiju. Osim tih metoda, postoji i procena zdravstvenih tehnologija (opsežna analiza uticaja uvođenja nove zdravstvene tehnologije u ceo zdravstveni sistem), formiranje cene na osnovu vrednosti (Value based pricing) i analiza odluke višestrukih kriterijuma (Multicritera decision analysis) – donošenje odluka, osim na isplativosti, zasniva se na još nekoliko dodatno definisanih kriterijuma kao što su bezbednost, inovacija, uticaj na budžet, jednakost i dostupnost terapije.

 

Koji se modeli najviše koriste u Srbiji?

– Stupanjem na snagu Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku stavljanja leka na listu i skidanja s nje u aprilu 2014. godine, uloga farmakoekonomije u procesu refundacije lekova u Srbiji postala je obavezna, što u stvari znači da je analiza isplativosti (CEA) obavezna za sve nove INN-ove, a analiza uticaja na budžet (BIA) obavezna za sve lekove koji se podnose na listu lekova. To je važan prvi korak, ali samo mali deo u „slagalici” rešavanja izazova za efikasnu zdravstvenu zaštitu Srbije. PN