Srbija

Steknite najviši nivo obrazovanja iz oblasti farmacije

 

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je jedini takav fakultet u regionu sa tradicijom dužom od 70 godina. Na njemu se obrazuju i osposobljavaju stručnjaci  kompetentni za sve aspekte leka, za rad u laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što doprinosi unapređenju celokupnog zdravstvenog sistema.

Studenti farmacije imaju priliku da na jednom od najprestižnijih fakulteta Beogradskog univerziteta steknu znanja i veštine za aktivno učešće u proizvodnji, prometu i marketingu leka. Takođe se mnogo pažnje poklanja promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti. Važan deo obrazovanj je i laboratorijski rad, primena i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti. U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javnošću u zemlji i inostranstvu, a bavi se i izdavačkom delatnošću.

Zašto poslediplomske studije na Farmaceutskom fakultetu? 

Na ovom fakultetu studentima na poslediplomskoj nastavi na raspolaganju su tri različita oblika usavršavanja – doktorske, specijalističke akademske i specijalističke zdravstvene studije. Farmaceutski fakultet organizuje i izvodi ove studije na osnovnu programa koji je akreditovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Na specijalističkim akademskim studijama nastava se izvodi na srpskom i engleskom jeziku. Studijski programi na srpskom jeziku za koje se raspisuje konkurs su:

– Industrijska farmacija

– Farmaceutski menadžment i marketing

– Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa

– Farmaceutska zdravstvena zaštita

– Kozmetologija

– Biološki lekovi

– Biohemijska dijagnostika

– Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi

– Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine

 

Studijski programi za koje se nastave izvodi na engleskom jeziku:

– Industrial Pharmacy

– Pharmaceutical Management and Marketing

– Pharmaceutical Health Care

– Cosmetology

– Toxicological Risk Assessment of Environmental Contaminants

 

Fakultet organizuje specijalističke studije za potrebe zdravstva  u skladu sa važećim Pravilnikom objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije  i to za sledeće programe:

Klinička farmacija (rukovodilac: prof. dr Branislava Miljković)

Farmaceutska tehnologija (rukovodilac: prof. dr Marija Primorac)

Farmakoterapija (rukovodilac: prof. dr Radica Stepanović-Petrović)

Ispitivanje i kontrola lekova (rukovodilac: prof. dr Mira Zečević)

Kontrola i primena lekovitih biljaka (rukovodilac:doc. dr Tatjana Kundaković)

Medicinska biohemija (rukovodilac: prof. dr Zorana Jelić-Ivanović)

Sanitarna hemija (rukovodilac: prof. dr Ivan Stanković)

Socijalna farmacija (rukovodilac: prof. dr Ljiljana Tasić)

Toksikološka hemija (rukovodilac: prof. dr Vesna Matović)

Uža specijalizacija – Klinička enzimologija

Uža specijalizacija – Klinička imunohemija

Uža specijalizacija – Laboratorijska endokrinologija

Naučni doprinos i kvalitet doktorskih akademskih studija pre svega se ogleda u mnogobrojnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz oblasti farmaceutskih i drugih srodnih nauka.

Doktorske akademske studije se realizuju kroz module koji po svojim savremenim sadržajima pružaju studentima mogućnost unapređivanja postojećih znanja stečenih u različitim farmaceutskim oblastima. Studenti se pri prijavi na Konkurs opredeljuju za jedan od dvanaest studijskih područja:

Analitika lekova

Bromatologija

Farmaceutska hemija

Farmaceutska mikrobiologija

Farmaceutska tehnologija

Farmakognozija

Farmakokinetika i klinička farmacija

Farmakologija

Kozmetologija

Medicinska biohemija

Socijalna farmacija i istraživanja farmaceutske prakse

Toksikologija

 

Studijski program doktorskih akademskih studija usklađen je sa priznatim evropskim obrazovnim programima iz oblasti farmacije. Na doktorske akademske studije farmaceutskih nauka u školskoj 2016/17. godini prima se ukupno 60 kandidata i to:

– Studijski program Farmaceutske nauke koji se izvodi na srpskom jeziku I prima ukupno 54 kandidata i to 23 kandidata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 31 kandidat koji se sami finansiraju;

-Studijski program Pharmaceutical Sciences koji se izvodi na engleskom jeziku  gde se prima 6 kandidata koji se sami finansiraju.

Više informacija o studijskim programima možete pronaći na internet stranici Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta: www.pharmacy.bg.ac.rs