Srbija

RFZO doneo novi pravilnik

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo je novi Pravilnik o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju. Pravilnikom se utvrđuju vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju obolelih i povređenih osiguranih lica na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kako je propisano Pravilnikom, produžena rehabilitacija obezbeđuje se za neurološka oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinološka oboljenja i onkološke bolesnike dečijeg uzrasta. Vrste indikacija bolesti i povreda utvrđene su Listom indikacija.

Osigurano lice može koristiti produženu rehabilitaciju samo jednom u roku od 12 meseci od završetka prethodnog korišćenja produžene rehabilitacije, a deca do završenog srednjoškolskog školovanja jednom u kalendarskoj godini. Izuzetak je, propisuje Pravilnik, da osigurano lice može da koristi produženu rehabilitaciju i pre isteka ovog roka samo u slučaju nastanka traumatske frakture, akutnog infarkta miokarda i akutnog CVI, posle kardiohirurških i ortopedskih operacija i u slučaju relapsa bolesti obolelih od Sclerosis multiplex i Neuromyelitis optica. 

Predlog za upućivanje osiguranog lica na produženu rehabilitaciju daje izabrani lekar, dok odluku o upućivanju, kao i dužinu trajanja već započete produžene rehabilitacije, daje lekarska komisija filijale na osnovu uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju. Na osnovu Pravilnika, rehabilitacija može trajati najviše 60 kalendarskih dana, odnosno još do 60 kalendarskih dana kod nastavka sprovođenja već započete produžene rehabilitacije.

Kako je navedeno Republički fond vodi posebnu evidenciju ugovorenih kapaciteta za sprovođenje produžene rehabilitacije kroz tzv Centralni buking. Na osnovu rezervisanih mesta u ovom registru i ocene lekarske komisije o upućivanju na produženu rehabilitaciju, zdravstvena ustanova poziva osigurano lice da započne sa odobrenom rehabilitacijom. Prioritet u tome imaju imaju osiguranici upućeni na produženu rehabilitaciju u toku trajanja stacionarnog lečenja.

 

Leave a Comment