Srbija

Propisani uslovi za ugovor između RFZO i privatnih apoteka

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) dobio je od Ministarstva zdravlja  dopis u kojem su bliže definisani uslovi za zaključivanje ugovora između RFZO i privatnih apoteka. Ti uslovi su:

Rešenje o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada apoteke  izdato od strane Ministarstva zdravlja

Da apoteka obavlja delatnost u periodu od  najmanje tri godine

Da apoteka obavlja delatnost najmanje u dve smene, uz obavezno dežurstvo u jednoj organizacionoj jedinici ukoliko ih zdravstvena ustanova ima više

Da apoteka osnovana kao zdravstvena ustanova, odnosno kao privatna praksa, ima najmanje jednog diplomiranog farmaceuta u stalnom radnom odnosu za rad u svakoj smeni Apoteka je dužna da obezbedi sav asortiman lekova sa Liste lekova koji se  propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta RFZO vrši plaćanje prema privatnim apotekama, odnosno apotekama osnovanim kao privatna praksa,u rokovima plaćanja  koji su ugovoreni i sa apotekama iz Plana mreže zdravstvenih ustanova Apoteka mora tehnički i organizaciono biti osposobljena za elektronsku  komunikaciju i razmenu podataka sa informacionim sistemom RFZO Drugi uslovi ugovaranja sa privatnim apotekama, odnosno apotekama  osnovanim kao privatna praksa u potpunosti su isti kao i za ugovaranje sa apotekama  iz Plana mreže RFZO vrši kontrolu sprovođenja  zaključenih ugovora sa privatnim apotekama.