Srbija

Izašao Nacionalni registar lekova za 2019. godinu

alims nacionalni registar lekova

U okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima u obliku prikladnog stručnog vodiča pod nazivom Nacionalni registar lekova (NRL), koji je u R. Srbiji prvi put izdat januara 2006.godine.

alims nacionalni registar lekova 2019

Pred nama je štampano izdanje Nacionalnog registra lekova 2019 (NRL 2019), koje pruža osnovne informacije o lekovima za koje je ALIMS izdala dozvole za stavljanje u promet, kao i za lekove za koje su obnovljene dozvole za lek zaključno sa 31.10.2018. Veliko je zadovoljstvo istaći da je NRL 2019 izašao iz štampe u februaru 2019. godine, što predstavlja značajan uspeh u smislu realizacije ovog godišnjeg izdanja u pravom roku za čitaoca. Tokom godine zdravstveni stručnjaci će biti obaveštavani o budućim izmenama pretraživanjem na stranici ALIMS www.alims.gov.rs

Nacionalni registar lekova je sveobuhvatna stručna publikacija koja značajno doprinosi boljoj informisanosti o lekovima koji se mogu naći na našem tržištu, a namenjena je zdravsvenim profesionalacima i stručnjacima iz oblasti farmacije i medicine.

Lek na tržište Srbije dolazi nakon sprovedenog postupka ocene kvaliteta/efikasnosti/bezbednosti prema propisanim regulatornim zahtevima i važećim evropskim standardima, odnosno, nakon dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet u R.Srbiji.

Polazna osnova za izradu Nacionalnog registra lekova je baza lekova ALIMS, zasnovana na dokumentaciji proizvođača/nosioca dozvole za lek.

Radi lakšeg i jednostavnijeg pretraživanja podataka u knjizi, pored najvećeg poglavlja koje se odnosi na abecedni spisak lekova sa njihovim osobinama, pripremljeni su i posebni spiskovi lekova prema određenim karakteristikama (npr. lekovi pod dodatnim praćenjem, lekovi koji sadrže psihoahtivne kontrolisane supstance i drugo). U posebnim poglavljima su dati podaci o biljnim, tradicionalnim i tradicionalnim biljnim lekovima, kao i homeopatskim lekovima, a koji su prošli regulatornu procenu u ALIMS-u.

U poglavlju Abecedni spisak registrovanih lekova prikazani su farmaceutski podaci o leku: ime, aktivni sastojak/sastojci, farmaceutski oblik, jačina, ATC kod, veličina pakovanja, rok upotrebe sa uslovima čuvanja, režimizdavanja itd. Klinički podaci prikazani u ovom poglavlju obuhvataju: terapijske indikacije, doziranje i način primene, kontraindikacije, primenu u trudnoći i dojenju, upozorenja za vozače i prilikom upravljanja mašinama i drugo.

Organizacija podataka i informacija o lekovima pratila je aktuelno izdanje anatomsko-terapijsko-hemijske klasifikacije lekova (ATC), što omogućava uslove za sledljivost podataka i informacije koje su neophodne za rad zdravstvenih radnika, kao i nadležnih institucija u Republici Srbiji. Potrebno je napomenuti da Internacionalni nezaštićeni nazivi (INN), takođe predstavljaju koncept klasifikacije koji je podržan od strane Svetske zdravstvene organizacije (WHO), a za koji se opredjeljuju evropske zemlje, te se isti koristi u relevantnim međunarodnim istraživanjima o potrošnji lekova.

Zahvaljujući timu stručnjaka zaposlenih u Nacionalnom centru za informacije o lekovima i medicinskim sredstvima ALIMS-a, za svako izdanje registra lekova ulaže se veliki trud i angažovanje da se na osnovu relevantnih izvora podataka, pre svega na osnovu regulatorne dokumentacije i indeksiranih priručnika, iznesu sažeti i tačni podaci, odnosno informacije iz oblasti lekova, a sve u cilju obezbeđivanja uslova za efikasniji rad na propisivanju i izdavanju lekova i uspostavljanju bolje usluge bolesnicima. Radi se o stručnjacima koji imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti informacija o lekovima i svakako ih treba pomenuti, s obzirom na trud i napor koji ulažu tokom pripremanja Nacionalnog registra lekova. To su autori: Sofija Vrcelj-Jovanović , Vesela Radonjić, Ljiljana Đukić, Dragan Đurović, Mladen Bogdanović i Ivana Vukajlović, kao i tim stručnih i tenničkih saradnika, među kojima su: Zorica Stajković, Veselina Rakanović i Julija Grujć.

Budući da su farmakoterapija i uvođenje novih lekova u praksi veoma dinamične oblasti, koje se svakodnevno menjaju i unapređuju, izdavač savjetuje korisnicima konsultovanje i drugih naučnih i stručnih izvora informacija iz oblasti lekova, jer je moguće da su neki podaci u međuvremenu promenjeni. ALIMS poseduje informacioni sistem, koji omogućava pregled poslednjih odobrenih informacija o leku: Sažetak karakteristika leka i Uputstva za lek na njegovoj zvaničnoj internet stranici.

Posebno je zadovoljstvo istaći da ovogodišnji Nacionalni registar lekova 2019 ponovo izlazi u štampanoj formi, odnosno kao knjiga od približno 1200 stranica. Izdavač je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je za izdavača v.d.direktora ALIMS-a, Saša Jaćović.

Nadamo se da će i ovaj registar lekova predstavljati odgovarajuću stručnu pomoć u radu kako sa lekarima, tako i sa farmaceutima i time doprineti ukupnoj zdravstvenoj zaštiti građana R. Srbije.